Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
113Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
114interim separate financial statements870 KB
115Interim consolidated financial statements215 KB
116Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
117Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
118CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
119CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
120CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB

Trang