Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát3 MB
2Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường977 KB
3Tờ trình Đại hội đồng cổ động 18.12.2019572 KB
4Thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát2 MB
5Phiếu ý kiến cổ đông1 MB
6Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông393 KB
7Form 01582 KB
8Form 3 - BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN533 KB

Trang