Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Mẫu thẻ biểu quyết178 KB
2Mẫu giấy ủy quyền dự họp367 KB
3Mẫu giấy ủy quyền dự họp367 KB
4Báo cáo tài chính hợp nhất 2019766 KB
5Tờ trình thù lao HĐQT/BKS 504 KB
6Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020402 KB
7Báo cáo HĐ HĐQT 2019, KH 20201 MB
8Báo cáo hoạt động BKS 2019, KH 2020674 KB

Trang