Năm 2018

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018936 KB
2Biên bản kiểm phiếu488 KB
3Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20183 MB
4Mẫu thông báo về việc đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018232 KB
5Mẫu bản kê khai người có liên quan243 KB
6Mẫu báo cáo công khai lợi ích liên quan269 KB
7Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2017212 KB
8Mẫu thẻ biểu quyết137 KB

Trang