Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
66interim separate financial statements870 KB
67Interim consolidated financial statements215 KB
68Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
69Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
70CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
71CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
72CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB

Trang