Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
66Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) - English 8 MB
67Báo cáo tài chính công ty mẹ QIII/ 2015 7 MB
68Báo cáo hợp nhất quý III 2015 7 MB
69Báo cáo tài chính Quý I/2014 7 MB
70Báo cáo tài chính Quý II/2014 5 MB
71Báo cáo tài chính hợp nhất Q IV/2014 3 MB
72Báo cáo tài chính công ty mẹ Q IV/ 2014 3 MB

Trang