Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57Giải trình báo cáo CTM Quý IV/2015481 KB
58Báo cáo tài chính công ty me quý IV năm 2015 11 MB
59Báo cáo tài chính công ty mẹ Q I/ 201513 MB
60Báo cáo tài chính hợp nhất QII/20153 MB
61Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất QII/2015 135 KB
62Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/ 2015 3 MB
63Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2015 151 KB
64Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB

Trang