Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất QII/2015 135 KB
58Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/ 2015 3 MB
59Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2015 151 KB
60Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
61Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
62Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) - English 8 MB
63Báo cáo tài chính công ty mẹ QIII/ 2015 7 MB
64Báo cáo hợp nhất quý III 2015 7 MB

Trang