Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
58interim separate financial statements870 KB
59Interim consolidated financial statements215 KB
60Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
61Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
62CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
63CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
64CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB

Trang