Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
50CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB
51CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
52Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
53Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
54Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
55Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
56Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB

Trang