Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) - English 8 MB
50Báo cáo tài chính công ty mẹ QIII/ 2015 7 MB
51Báo cáo hợp nhất quý III 2015 7 MB
52Báo cáo tài chính Quý I/2014 7 MB
53Báo cáo tài chính Quý II/2014 5 MB
54Báo cáo tài chính hợp nhất Q IV/2014 3 MB
55Báo cáo tài chính công ty mẹ Q IV/ 2014 3 MB
56VFC: Báo cáo tài chính riêng năm 2013 15 MB

Trang