Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Báo cáo tài chính công ty me quý IV năm 2015 11 MB
42Báo cáo tài chính công ty mẹ Q I/ 201513 MB
43Báo cáo tài chính hợp nhất QII/20153 MB
44Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất QII/2015 135 KB
45Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/ 2015 3 MB
46Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2015 151 KB
47Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
48Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB

Trang