Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) - English 8 MB
42Báo cáo tài chính công ty mẹ QIII/ 2015 7 MB
43Báo cáo hợp nhất quý III 2015 7 MB
44Báo cáo tài chính Quý I/2014 7 MB
45Báo cáo tài chính Quý II/2014 5 MB
46Báo cáo tài chính hợp nhất Q IV/2014 3 MB
47Báo cáo tài chính công ty mẹ Q IV/ 2014 3 MB
48VFC: Báo cáo tài chính riêng năm 2013 15 MB

Trang