Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Báo cáo tài chính công ty me quý IV năm 2015 11 MB
34Báo cáo tài chính công ty mẹ Q I/ 201513 MB
35Báo cáo tài chính hợp nhất QII/20153 MB
36Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất QII/2015 135 KB
37Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/ 2015 3 MB
38Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2015 151 KB
39Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
40Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB

Trang