Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - phần 16 MB
34Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
35Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
36Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán7 MB
37Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán và Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 trước và sau kiểm toán báo cáo riêng, Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 Báo cáo riêng392 KB
38Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 Báo cáo hợp nhất và Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 trước và sau kiểm toán - Báo cáo hợp nhất407 KB
39BCTC riêng trước kiểm toán Qúy IV năm 20174 MB
40Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý IV năm 2017407 KB

Trang