Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
97Báo cáo tài chính công ty mẹ Q I/ 201513 MB
98Báo cáo tài chính hợp nhất QII/20153 MB
99Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất QII/2015 135 KB
100Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/ 2015 3 MB
101Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2015 151 KB
102Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
103Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
104Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) - English 8 MB

Trang