Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
81Báo cáo tài chính công ty mẹ Q I/ 201513 MB
82Báo cáo tài chính hợp nhất QII/20153 MB
83Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất QII/2015 135 KB
84Báo cáo tài chính công ty mẹ QII/ 2015 3 MB
85Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ QII/2015 151 KB
86Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
87Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) 3 MB
88Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015 ( Đã kiểm toán) - English 8 MB

Trang