Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 35 MB
10Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 26 MB
11Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - phần 16 MB
12Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
13Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
14Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán7 MB
15Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán và Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 trước và sau kiểm toán báo cáo riêng, Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 Báo cáo riêng392 KB
16Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 Báo cáo hợp nhất và Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 trước và sau kiểm toán - Báo cáo hợp nhất407 KB

Trang